0.00 EUR
Check out
 • RB_Xone_SC.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/RB_Xone_SC_e3e2ef34557144579c83408caf353529_90x50.resized.jpg
 • RB_Xone_FB.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/RB_Xone_FB_2128aac8ffe6fa7301b25a4072bdd1c1_90x50.resized.jpg
 • RB_Xone_YT.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/RB_Xone_YT_af0359aa46eee90bb5f7105f6419e407_90x50.resized.jpg

Zoeken


Geavanceerd zoeken

Contact

Pro Audio Repair
internet all pro audio
repair center


----------------------------
ST AUDIO BVBA
BE 0837.476.818
Stwg op Dendermonde 48
1745 - Opwijk - Belgium
tel:++32 473 97 60 54
Kbc:
IBAN: BE86 7370 3910 1450
Fortis:
IBAN: BE71 0017 3063 2469

 
 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

NIEUW TEL NUMMER ST AUDIO 0473/97 60 54 VANAF 1 DECEMBER 2018

Apart Audio

 • fane-generic2013.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/fane-generic2013_c20cf2cc6f308a9e5cef8862b6123d3b_90x50.resized.jpg
 • allen__heath_GLD_112_chrome_edition_image02.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/allen__heath_GLD_112_chrome_edition_image02_b53b0e5d1281343de3055d0bf2d88c91_90x50.resized.jpg
 • Website-Banner-Serato-DJ1.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/Website-Banner-Serato-DJ1_10ca1893f77de72d870c8ebe739d16a2_90x50.resized.jpg
 • Allen-Heath-GLD-Crome-Banne.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/Allen-Heath-GLD-Crome-Banne_7e61aae92ee9b3a25a4e663d3e5ec3f5_90x50.resized.jpg
 • Studio_Meubel_Pro.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/Studio_Meubel_Pro_9797e3008ec6cfbc4a3e5204be46e286_90x50.resized.jpg

                                               NU BIJ ST AUDIO VERKRIJGBAAR

   Pro Home Studio Desk

 

Contacteer ons

 

 

Home

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

HUURVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door ST Audio met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: ST Audio, Steenweg Op Dendermonde te 1745 Opwijk. BTW BE 0837 476 818
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, als mede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor één gehele periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van ST Audio verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
- eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
- eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd;
- later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten inlezen van zijn elektronische ID kaart.

7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot eender welke plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

9. Werking
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van St Audio wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de inontvangstname. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de schade heeftt voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen.

12. Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.

12.b. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, vandalisme of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.

13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

13.b. ST Audio is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

13c: De terugname van de gehuurde goederen door ST Audio betekent niet onmiddelijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. ST Audiobeschikt over een termijn van 48 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz... bekend te maken.

14. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien. Sowieso werken we NOOIT samen met eender welke extreme en/of niet democratische politieke/religieuze partij.

15. Sabam
Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding...enz. die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

16:Akkoordverklaring Met het onderschrijven van een huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met bovenstaade algemene huurvoorwaarden.

17: Waarborg/Borgsom: Indien ST Audiodit verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.

18: Geluidsnormen: Soundrent is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurelijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.

FACTUURVOORWAARDEN

1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de leveringsbon.

2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Behoudens andersluidend beding op de factuur vermeld zijn alle facturen van ST Audio contant betaalbaar zonder korting.

5. Onze leveringen/diensten zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum.

6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na haar datum. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.

7. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.

8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld worden verhoogd met 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Deze som geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke incasso en gerechtskosten.

9: De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke- waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.

10. De geleverde koopwaar blijft eigendom van ST Audio zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ST Audio van rechtswege en op eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van de schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

11. In geval de verkoopsovereenkomst beëndigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant zal deze aan ST Audio een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de kostprijs.

12: Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing zelf indien anders vermeld op de door de klant toegestuurde bestelbonnen.

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 • Prev
De VX2USB is een dubbele USB/SD/BT speler met een ...
Price: 0.00 EUR
• Four mixer formats from 6 to 12 input channels ...
Price: 0.00 EUR
Draagbare radio voorzien van DAB+-technologie om ...
Price: 0.00 EUR
• Four mixer formats from 6 to 12 input channels ...
Price: 0.00 EUR
Draagbare radio voorzien van DAB+-technologie om ...
Price: 0.00 EUR
Retrodesign radio met DAB+ technologie waarmee u ...
Price: 0.00 EUR
2x500W Power Amp 8 Mic/Line Inputs 2 Stereo ...
Price: 0.00 EUR
• Four mixer formats from 6 to 12 input channels ...
Price: 0.00 EUR
16 channel 96kHz 24bit internal soundcard Serato ...
Price: 0.00 EUR
Draagbare radio voorzien van DAB+-technologie om ...
Price: 0.00 EUR
Retrodesign radio met DAB+ technologie waarmee u ...
Price: 0.00 EUR
Draagbare radio voorzien van DAB+-technologie om ...
Price: 0.00 EUR
Compact digital mixer with scalable, remote I/O ...
Price: 0.00 EUR
• 4 channels with phono/line inputs • VCF Filter ...
Price: 0.00 EUR
The PG58 has been tuned specifically for vocal ...
Price: 0.00 EUR
Compact digital mixer with scalable, remote I/O ...
Price: 0.00 EUR
• Four mixer formats from 6 to 12 input channels ...
Price: 0.00 EUR
• The first truly portable array system • For ...
Price: 0.00 EUR
  The Qu Family   FX and Processing ...
Price: 0.00 EUR
Combi tuner USB mediaplayer MP3 WMA WAV bestanden
Price: 0.00 EUR
• The first truly portable array system • For ...
Price: 0.00 EUR
SPECIFICATIONS Model name: LDHPA1 Power Output ...
Price: 0.00 EUR
ACTIVE DI-BOX
Price: 0.00 EUR
Versatile DAB+ & FM RDS / CD / USB / SD-card ...
Price: 0.00 EUR
• Battery powered speaker solution • Integrated ...
Price: 0.00 EUR
• Battery powered speaker solution • Integrated ...
Price: 0.00 EUR
• Proper RIAA equalization • RCA inputs and ...
Price: 0.00 EUR
SPECIFICATIONSModel name: LDMAUI5Type: Ultra ...
Price: 0.00 EUR
• The first truly portable array system • For ...
Price: 0.00 EUR
 • Prev
Low profile hazer that will fill the room with a ...
Price: 0.00 EUR
De Oberon II laser is een Rood, Groen en Yellow ...
Price: 165.00 EUR
De Ariel laser is een full colour Rood, Groen en ...
Price: 229.00 EUR
Deze geweldige studioset bevat alles wat je nodig ...
Price: 69.00 EUR
• Stunning moving light array with 4 ...
Price: 0.00 EUR
• Compact, tri-color LED strip light designed for ...
Price: 0.00 EUR
• Full-size LED strip light functions as a pixel ...
Price: 0.00 EUR
• Feature-packed moving head spot fitted with a ...
Price: 0.00 EUR
• High-output ultraviolet LED fixture • Direct ...
Price: 0.00 EUR
• Magnificent moving light array with 5 ...
Price: 0.00 EUR
• Professional dry ice machine creates thick, ...
Price: 0.00 EUR
Dit 4 of 9-kanaals DMX lichteffect heeft 18x 15W ...
Price: 0.00 EUR
The Butterfly II is een update van het vorige ...
Price: 0.00 EUR
De Multi Acis III is een 3-in-1-effect en een ...
Price: 0.00 EUR
Een 15" speaker in een duurzame ABS-behuizing met ...
Price: 0.00 EUR
Een 12" speaker in een duurzame ABS-behuizing met ...
Price: 0.00 EUR
512 Channel DMX interface 512 output ...
Price: 0.00 EUR
PRICE ON DEMAND!!!
Price: 0.00 EUR
PRICE ON DEMAND!!!
Price: 0.00 EUR
Laser RGY DMX 225mW
Price: 0.00 EUR
• Battery-operated, tri-color LED wash light fits ...
Price: 0.00 EUR
• Compact, easy-to-use Wi-Fi™ receiver and ...
Price: 0.00 EUR
• Perfect combination of multiple effect lights ...
Price: 0.00 EUR
• Perfect combination of multiple effect lights ...
Price: 0.00 EUR
• 100% TRUE wireless, battery-operated, tri-color ...
Price: 0.00 EUR
Outdoor-rated, tri-color LED wash light designed ...
Price: 0.00 EUR
• Compact, LED panel designed for use as a pixel ...
Price: 0.00 EUR
• LED fixture emits a simulated flame effect with ...
Price: 0.00 EUR
Dit 4 of 8-kanaals DMX lichteffect heeft 12x 12W ...
Price: 0.00 EUR
The MultriTrix met strobe is meer dan alleen een ...
Price: 0.00 EUR

Onze Winkel Showroom

 • IMG_1893.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1893_ccca56a4e416795acf11f75b72719fd6_90x50.resized.jpg
 • IMG_1930.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1930_4e6f2cf9ce0b2806df9a752cbe91132f_90x50.resized.jpg
 • IMG_1932.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1932_6a1dff94532e63f5665973a4f92aec0c_90x50.resized.jpg
 • IMG_1935.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1935_9d441c40d2b893fbcc7161472033ee72_90x50.resized.jpg
 • IMG_1936_28259487d91e20c36721d9836386995a_360x270.resized.JPG
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1936_28259487d91e20c36721d9836386995a_360x270.resized_3f1e8cd5c49315c6d8ddce40d43f97fe_90x50.resized.JPG
 • IMG_1955_406d4af5ca3d177095bd8cb359ae7549_360x270.resized.JPG
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/IMG_1955_406d4af5ca3d177095bd8cb359ae7549_360x270.resized_dd4b33b0e1f509804826da84197c208c_90x50.resized.JPG
 • Laadkade_47b9ee3c0c7e760ff466b06430c0514c_360x270.resized.jpg
  http://staudioservice.be/images/ju_cached_images/Laadkade_47b9ee3c0c7e760ff466b06430c0514c_360x270.resized_0a3620110210026dc1f13da4a0346be5_90x50.resized.jpg

GRATIS VERZENDING IN DE BENELUX BIJ EEN BESTELLING VANAF 50 EURO!! 

(op het verzenden van herstellingen gelden anderen tarieven